Regulamin REHMEDIS

W Centrum Rehabilitacji Rehmedis każdego pacjenta obowiązuje regulamin.

REGULAMIN REHMEDIS

1. Rezerwacja wizyt

Rezerwację wizyty można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 zgłaszając się osobiście do siedziby Rehmedis, telefonicznie pod numerami: kom. 609 84 44 44 lub drogą mailową przez 7 dni w tygodniu na adres: centrum@rehmedis.pl oraz online przez stronę rehmedis.pl.

Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta, specjaliści nie wykonują konsultacji specjalistycznych przez telefon.

2. Przybycie na wizytę

Prosimy pacjentów o przybycie 10 min przed planowaną wizytą.

Przed pierwszą wizytą prosimy o zabranie ze sobą możliwie aktualnych dokumentów i badań związanych z obecnymi dolegliwościami (RTG, USG, wypis ze szpitala, skierowanie na rehabilitację, itd)

Na terapię funkcjonalną należy zabrać ze sobą wygodny strój do ćwiczeń (spodenki, T-shirt, skarpetki) oraz obuwie na zmianę.

Na terapię funkcjonalną i fizykoterapie strój powinien pozwalać na swobodne odsłonięcie obszaru ciała związanego z obecnymi dolegliwościami oraz komfortowe przemieszczanie się między szatnią, a gabinetami rehabilitacji.

Niektóre dolegliwości wymagają tego aby pacjent rozebrał się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej bielizny.

3. Odwoływanie wizyty /nie przybycie na wizytę

Pacjent może zmienić termin wizyty, jednak przy zmianie terminu, dokonanym po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego, zostanie naliczona OPŁATA REZERWACYJNA w wysokości 50zł pokrywająca koszty gotowości Rehmedis do wykonania niezaszłej usługi.

Opłata nie zostanie naliczona jeśli pacjent z przyczyn losowych przełoży umówioną wizytę, ale na ten sam dzień, o ile będzie wolne miejsce w grafiku fizjoterapeutów. Przełożenie wizyty na inny dzień nie zwalnia z pokrycia opłaty rezerwacyjnej wcześniej umówionej wizyty.

W dni wolne od pracy rezygnację z wizyty należy zgłosić w formie wiadomości głosowej lub tekstowej pod numerem 609 84 44 44 lub drogą mailową na adres centrum@rehmedis.pl

W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana z winy Rehmedis, a pacjent otrzyma tą informacje po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym datę umówionej wizyty, to pacjentowi zostanie przyznany rabat w wysokości 50% zł przy następnej wizycie.

4. Spóźnienia na wizytę
W przypadku spóźnienia na wizytę czas wizyty jest pomniejszony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

5. Odpowiedzialność za rzeczy Pacjentów
Rehmedis nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Pacjentów.

6. Płatności

Po każdej dokonanej przez pacjenta płatności wystawiany jest paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić to w rejestracji. Faktury na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów wystawiamy do dwóch miesięcy od wystawienia paragonu.

Karnet należy wykorzystać w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystana ilość wizyt karnetowych po tym okresie przepada. Niewykorzystane wizyty nie podlegają zwrotowi.

.


INFORMACJA DLA PACJENTA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Rehmedis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al.Jerozolimskie 91, NIP 7010508353 tel. 609 844 888, email: centrum@rehemdis.pl

2) W Spółce Rehmedis Sp. z o.o. powołano Inspektora ochrony danych osobowych Bartłomiej Marczuk: email: abi@rehmedis.pl, tel. 519 632 145

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO* w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku, jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Spółki Rehmedis Sp. z o.o.

4) Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Pani/Pana dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

7) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO*. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Jako podmiot leczniczy Spółka jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.

11) Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
  • b) dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego);
  • c) dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
  • d) osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
  • e) innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

12) W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.


CENNIK USŁUG

Doświadczenie

Wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów.

Komfort

Terapia manualna jak i ćwiczenia w jednoosobowych salach rehabilitacyjnych.

Kompleksowość

Wszystkie dodatkowe zabiegi (fizykoterapia, kinesiotaping, dry needling) w cenie zabiegu.

Dostępność

Stały kontakt z fizjoterapeutą prowadzącym przez 7 dni w tygodniu.

rehabilitacja-opinie
rehabilitacja-tenis-warszawa
rehabilitacja-sportowa-warszawa
fizjoterapeuta-warszawa-opinie
przychodnia-warszawa-opinie
gabinet_rehabilitacji-warszawa
gabinet_rehabilitacji-recenzje-warszawa
gabinet_rehabilitacji-kregoslupa-forum-warszawa
fizjoterapia-warszawa-opinie

Dlaczego warto?

Przede wszystkim, wykonujemy terapię manualną jak i ćwiczenia w jednoosobowych salach rehabilitacyjnych.

dobry rehabilitant warszawa

Zadowolonych Pacjentów
Skuteczność w walce z bólem
99%